ડ્રાઈવર

વસ્તુ પ્રકાર ડાઉનલોડ કરો
4 ઇંચ લેબલ પ્રિન્ટર અને મોબાઇલ પ્રિન્ટર WP-Q3A ડ્રાઇવર ડ્રાઈવર ડાઉનલોડ કરો
તટસ્થ રસીદ અને મોબાઈલ પ્રિન્ટર ડ્રાઈવર (તમામ 58mm અને 80mm પ્રિન્ટર/2 ઇંચ અને 3 ઇંચ લેબલ પ્રિન્ટર માટે યોગ્ય) ડ્રાઈવર ડાઉનલોડ કરો
Winpal રસીદ અને મોબાઈલ પ્રિન્ટર ડ્રાઈવર (તમામ 58mm અને 80mm પ્રિન્ટર/2 ઇંચ અને 3 ઇંચ લેબલ પ્રિન્ટર માટે યોગ્ય) ડ્રાઈવર ડાઉનલોડ કરો